От януари 2010г. е променен редът за издаване на европейския формуляр E 104

В рамките на здравното осигуряване формуляр Е 104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност лице, започнало да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да придобие здравноосигурителни права, в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.
При завръщане в България лице, което се е осигурявало в друга държава членка, представя в териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр Е 104 и придобива здравноосигурителни права след обработването на формуляра. По този начин не се налага да бъде следвана предписаната в Член 40а на Закона за здравното осигуряване процедура- осигуряване в течение на 6 последователни месеца, или еднократно заплащане на 12 здравноосигурителни вноски.
От 1 януари 2010 година формуляр Е 104 се издава от ЦУ на НЗОК само за нужди, свързани с основното му предназначение:
- За сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в една държава членка, към здравноосигурителни периоди в друга държава членка – с цел влизане в здравноосигурителната система на другата държава и за гарантиране непрекъснатост на правата;
- За доказване на приложимото здравноосигурително законодателство за пенсионери с право на пенсия в повече от една държава членка;
-  При поискване от осигурителна институция на друга държава членка по съответно установения в ЕС служебен ред (с формуляри Е 107 или Е 001) – с цел удостоверяване на завършени здравноосигурителни периоди в България.

Заявленията за издаване на Е 104 могат да се подават лично, от родител или пълномощник, или да се изискват служебно от съответния здравен фонд в държавата членка (с формуляри Е 001 или Е 107) – в деловодството на НЗОК или РЗОК, по пощата, по факс, или чрез електронно съобщение .
Преди подаването на заявления за Е 104 в деловодството на НЗОК, заявителите се консултират от служител от дирекция „ЕИМС” в НЗОК, а при възможност – от съответните служители в РЗОК, обработващи европейските формуляри.
За допълнителни разяснения се обръщайте за съдействие към дирекция „ЕИМС” в ЦУ на НЗОК  и към международните отдели на съответните компетентни осигурителни институции в държавата по престоя.

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД