Дейности на Националната здравноосигурителна каса по профилактиката и лечението на захарния диабет

Профилактиката и лечението на захарния диабет са сред приоритетите на Националната здравноосигурителна каса. Дейностите в тази област са насочени към ограничаване на заболеваемостта, на появата и прогресирането на усложненията, на инвалидността и смъртността, причинени от заболяването, както и към подобряване на качеството на живот на хората с диабет чрез ранна диагностика, ефективно лечение, обучение на болните за ранно разпознаване на усложненията и справяне с критичните моменти на развитие на заболяването.
Личният лекар формира и води регистър на рисковите за диабет здравноосигурени граждани от пациентската си листа и веднъж годишно ги изпраща на консултация със специалист ендокринолог.
За децата до 18-годишна възраст със захарен диабет диспансерното наблюдение се провежда от ендокринолог. НЗОК заплаща 12 прегледа годишно, консултация с тесен специалист (нефролог, офталмолог, невролог и др.) – един път в годината, както и следните изследвания: КЗП, гликиран хемоглобин, холестерол, триглицериди, микроалбуминурия – два пъти годишно.
На болните със захарен диабет ІІ тип НЗОК заплаща три диспансерни прегледа годишно при общопрактикуващ лекар. Задължително един път в годината болният се консултира със специалист ендокринолог, който назначава изследване на урина за микроалбуминурия. Общопрактикуващият лекар назначава два  пъти годишно изследване на гликиран хемоглобин, или КЗП – 2 до 4 пъти в годината. Ако заболяването  протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург или хирург) – един път на две години.
При болните със захарен диабет на инсулиново лечение над 18-годишна възраст диспансерното проследяване се извършва от специалист по ендокринология. НЗОК заплаща на болните със захарен диабет на инсулиново лечение три диспансерни прегледа годишно при ендокринолог, които включват общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата и нервната система. Един път годишно задължително се прави ЕКГ, а по преценка на лекаря – и при всеки преглед. Два пъти в годината се определя кръвна захар с глюкомер. Изследва се КЗП (кръзнозахарен профил), гликиран хемоглобин, седимент в урината, креатинин, холестерол.
Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург или хирург) – един път годишно.
Политика на  НЗОК  за превенция от диабет
Ежегодно общопрактикуващият лекар извършва профилактични прегледи на всички здравноосигурени лица от пациентската му листа.
В профилактичния преглед на лицата над 18-годишна възраст освен всички предвидени дейности са включени още: определяне на кръвна захар с глюкомер и изследване на урина с тест-ленти (за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/ билирубин и pH).
Ранно откриване
При профилактичните прегледи, които общопрактикуващият лекар извършва на здравноосигурени, с оглед профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, лекарят формира рискова група „Захарен диабет” при конкретни категории лица:
•    с фамилна анамнеза за инсулинозависим захарен диабет ;
•    със затлъстяване ;
•    с артериална хипертония ;
•    с предшестващи данни за дислипидемия ;
•    с предшестващ захарен диабет по време на бременност ;
•    с предшестващи данни за намален глюкозен толеранс.

Здравноосигурените над 18-годишна възраст, включени в тази рискова група, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при специалист по ендокринология и болести на обмяната.
Грижи и услуги за хора с диабет
Всички пациентите с диагностициран диабет се наблюдават диспансерно от общопрактикуващия лекар или от специалист по ендокринология и болести на обмяната.
Общопрактикуващият лекар наблюдава пациенти над 18-годишна възраст с неинсулинозависим захарен диабет на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени средства.
Специалистът по ендокринология и болести на обмяната осъществява наблюдението:
•    при лица до 18-годишна възраст с инсулинозависим захарен диабет, захарен диабет с очни  усложнения.
•    при лица над 18-годишна възраст с инсулинозависим захарен диабет и с неинсулинозависим захарен диабет на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени средства и/или диета и диабетна полиневропатия.
Диспансерното наблюдение от специалист се осъществява чрез еднократно издадено от общопрактикуващия лекар направление към специалист за срока на диспансерното наблюдение.
На диспансерно наблюдение подлежат всички видове диабет, в т.ч. и диабетът с усложнения.
Изследвания
При лица под 18-годишна възраст:
•    със захарен диабет – извършват се следните изследвания: гликиран хемоглобин, КЗП, микроалбуминурия, холестерол, седимент, триглицериди, HDL-холестерол, креатинин;
•    с безвкусен диабет – изследва се кръвна захар, натрий и калий – комплексно;
•    с диабетна ретинопатия – веднъж годишно се провежда лазертерапия.
При лица над 18-годишна възраст:
•    със захарен диабет и диабетна полиневропатия – извършват се следните изследвания: микроалбуминурия, гликиран хемоглобин, КЗП, холестерол, седимент, креатинин;
•    с безвкусен диабет – изследва се кръвна захар,  натрий и калий – комплексно.
Болнична помощ
Анализът за 2007 г. установи, че при 30% от пациентите, хоспитализирани по клинични пътеки за лечение на захарен диабет, има дублажи, т.е. се наблюдава повторна хоспитализация.
КП № 8 „Диабетна полиневропатия” – 5 дни/ 303лв.
КП № 104 „Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години” – 3 дни/ 441лв.
КП № 105 „Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години” – 3 дни/ 441лв.
КП № 178 „Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции” – 3 дни/ 561лв.
За 2007 г. по КП № 8 са сключени 138 договора с ЛЗ за БП.
По КП № 104 са сключени 105 договора с ЛЗ за БП.
По КП № 105 са сключени 32 договора с ЛЗ за БП.
По КП № 178 са сключени 133 договора с ЛЗ за БП.
За 2007 г. по горепосочените КП са отчетени общо 58 590 случая, като от тях:
КП № 8  – 32 936 случая.
КП № 104  – 20 472 случая.
КП № 105  – 925 случая.
КП № 178  – 4 257 случая.
Лекарства
НЗОК заплаща напълно всички видове инсулинови продукти, разрешени за употреба в България, като с всяка промяна на лекарствения списък се увеличава броят на най-новите и съответно, най-скъпи аналогови форми. В Полша и в Румъния тези форми не се заплащат от обществените фондове, а в Латвия се заплащат само някои от тях. През 2007 г. Касата е заплатила за лекарства за лечение на пациенти с инсулинозависим захарен диабет над 65 милиона лв., което съставлява 12% повече средства спрямо миналата година или 23% от общите разходи за лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплатени от НЗОК за всички 150 заболявания. За болните на инсулиново лечение са осигурени и напълно заплащани от НЗОК глюкомери и определен брой тест-ленти за самоконтрол на състоянието като за 2007 г. са заплатени над 13 млн. лв.

Национална здравноосигурителна каса
Отдел „Информация и връзки с обществеността”

Коментар

Моля, въведете име

Задължително

Моля, въведете валиден имейл адрес

Задължително

Моля, въведете текст

Популярно за медицината © 2012 Всички права запазени.

Издателство - Лабиринти БГ ЕООД