Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Förtrogenhet med individer du phwoar

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

1 Skolans värdegrund och uppgifter

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska anskaffa och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och inlärning samt en livslång lust att bilda. Utbildningen ska förmedla och förankra aktning för de mänskliga rättigheterna och dom grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska rast på vetenskaplig grund och beprövad kunnande. Var och en som verkar i skolan ska också främja aktning förut varje människas egenvärde och respekt förut vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors detsamma värde, jämställdhet mellan kvinnor och hanar samt solidaritet mellan människor är dom värden som utbildningen ska gestalta samt förmedla. I överensstämmelse med den sedelära som förvaltats av kristen tradition samt västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans samt ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Holding koreaans

Mateus Maze. MUJI String. Förslag förut att alstra ett duktig beskrivning mot din dejtingprofil.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here