Varningstecken vid självmordsrisk

Möte ovanliga människor jag letar perl

Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möte med personer med funktionshinder. Våren bad regeringen mig att utreda frågor kring bemötande av personer med funktionshinder. Den här rapporten, som tar upp anställdas situation, är ett led i det arbetet. En tidigare rapport Kontrollerad och ifrågasatt - intervjuer med personer med funktionshinder. SOU beskriver bemötandet utifrån ett antal funktionshindrade personers upple. Bakgrunden till rapporten är den kritik om dåligt bemötande som många personer med funktionshinder riktar mot just dessa personalgrupper. Syftet med undersökningen är att bättre kunna förstå vad som kan ligga bakom denna kritik och vad som kan göras för att förbättra situationen. Ett stort tack till alla er som hjälpt till att besvara enkäten.

Sammanfattning

Hurdan kan du avgöra om någon såsom står dig nära befinner sig inom riskzonen för självmord? En självmordsnära individ kan ibland upplevas som ovanligt behärskad. Var särskilt uppmärksam på detta emedan det kan tyda på att personen tagit ett tyst beslut att fullborda sin plan och inte längre lida av ambivalens. Ibland saknas varningstecken före ett självmord. Det gäller speciellt bland unga. Närstående kan då beskriva det som en blixt från klar sky. En människa som tänker på självmord som en lösning på en olidlig situation eller för att lösa avta svårigheter och problem, känner sig ideligen isolerad och ensam. Personen kan erfara att inget eller ingen kan assist eller förstå lidandet och den psykiska smärtan.

Sammanfattning

Klara jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 5. Minskad ojämlikhet Frågorna gällde allmän och sexuell hälsa, sexualitet samt sexuell erfarenhet, sexualitet och relationer, nätet, sex mot ersättning, sexuella trakasserier, våld och utsatthet samt reproduktiv hälsa. Enkäten skickades ut med post till en slumpmässigt stratifierat urval av totalbefolkningsregistret gällande ca 50 personer.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here